Współwłasność

 1. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez wykonywanie naliczeń dla współwłaścicieli nieruchomości w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, na podstawie decyzji podjętych przez współwłaścicieli.
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych oraz rozliczeń poprzez rachunek bankowy
 • egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za udział we współwłasności, poprzez wysyłanie dyscyplinujących pism wzywających do zapłaty, a także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego w imieniu współwłaścicieli
 • regularne przeprowadzanie pełnego rozliczenia mediów wraz z przygotowaniem rozliczeń dla poszczególnych współwłaścicieli i aktualizacją naliczeń
 • prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami
 • ubezpieczanie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
 1. OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów
  dla współwłasności
 • Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym
  i rachunkowym oraz przygotowanie ich realizacji.
 • sporządzanie, realizacja i rozliczanie okresowych planów zarządzania nieruchomością oraz sprawozdań finansowych,
 • analiza kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości, remontowych i modernizacyjnych pod kątem ich optymalizacji,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych poszczególnych współwłaścicieli
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej dotyczącej płatności poszczególnych współwłaścicieli
 • Założenie i Prowadzenie rozliczeń przez odrębny rachunek bankowy i kasę
 • Przechowywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych na czas trwania umowy
 • przygotowanie dla właścicieli informacji o przychodach osiągniętych z tytułu posiadania udziału w nieruchomości do Urzędu Skarbowego
 1. CZYNNOŚCI PRAWNE
 • doradztwo, strategia działania w kontaktach z dostawcami usług (analiza, przygotowywanie, negocjacja umów o dostawy mediów, o wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz modernizacyjnych i innych)
 • zawieranie w imieniu Współwłaścicieli umów o świadczenie usług
 • negocjowanie i zawieranie umów najmu i dzierżawy części wspólnych z jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie prowadzonej działalności,
 • zawieranie umów najmu dla lokali będących współwłasnością, wystawianie w imieniu współwłaścicieli faktur VAT
 • egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za mieszkanie poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej Współwłaścicieli.
 • zapewnienie sprawnego zawierania umów z osobami i instytucjami obsługującymi budynek
 • wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych zgodnie z decyzjami współwłaścicieli
 • pomoc i doradztwo w zakresie podejmowania decyzji w sprawach przekraczających zwykłą administrację.
 1. OBSŁUGA TECHNICZNA
 • bieżące usuwanie awarii i usterek
 • kontrola stanu technicznego budynku
 • konserwacja i naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji budynku,
 • przygotowywanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych
 • zlecanie i nadzór prac remontowych
 • dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów

Wróć