Wspólnoty Mieszkaniowe

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną wykonujemy następujące czynności:

 1. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej:
  • w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON,
  • wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
  • w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 2. Obsługa prawna:
  • opracowywanie oraz opiniowanie zawieranych umów,
  • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
  • reprezentacja Wspólnoty przed sądami, organami administracyjnymi
   i egzekucyjnymi.
 3. Obsługa bankowo-księgowa:
  • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
  • dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
  • prowadzenie księgowości wspólnoty,
  • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
  • windykacja należności,
  • przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot.
 4. Obsługa administracyjna:
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali,
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • zawieranie, wprowadzanie zmian, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
  • dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
  • wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów.
 5. Obsługa techniczna nieruchomości:
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości
   i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
  • przygotowywanie planów remontowych,
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 6. W przypadku nowo pobudowanej nieruchomości przejęcie od dewelopera:
  • przejęcie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
  • sprawdzenie stanu faktycznego nieruchomości i zgodności wykonania
   z projektami,
  • egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w okresie rękojmi,
  • sprawdzenie wykonania nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  • egzekwowanie od wykonawcy przekazania brakującej dokumentacji.

Wróć