Pogotowie techniczne 24H

Zapewniamy stałą 24 godzinną gotowość serwisanta do telefonicznego koordynowania czynności związanych z usuwaniem powstałych awarii, a w razie potrzeby dojazd pracownika celem usunięcia awarii jeśli leży to w jego kompetencjach i wynika z zawartej umowy bądź zabezpieczenia miejsca awarii do czasu jej usunięcia przez właściwe służby techniczne.

Konserwacja bieżąca nieruchomości

W ramach cyklicznych, ustalonych w harmonogramie wizyt na nieruchomości serwisant naszej firmy wykonuje okresowe przeglądy stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie i w zakresie objętym umową usuwa stwierdzone podczas obchodu usterki lub też zawiadamia odpowiednie służby techniczne o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wróć