Obsługa księgowa nieruchomości

 • Proponujemy usługę obsługi księgowej, szczególnie dla Wspólnot Mieszkaniowych samodzielnie zarządzających swoją nieruchomością.
 • Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości, w tym:
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty raz na kwartał;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:

– rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje raz na 12 miesięcy;
– rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy
w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały;

 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail;
 •  Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w biurze Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb.
 • Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców :

– Przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła;

– Udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych;

– Udostępnianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnego wglądu do rozrachunków wszystkich właścicieli;

Wróć