Kamienice prywatne

1. OBSŁUGA PRAWNA I FINANSOWO -KSIĘGOWA

 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami, urzędami
  i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw,
 • prowadzenie dla Właściciela ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo – księgowa nieruchomości),
 • przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych według schematu uzgodnionego
  z Właścicielem nieruchomości,
 • prowadzenie odrębnego konta bankowego w celu gromadzenia środków finansowych uzyskanych
  z nieruchomości oraz do pokrywania kosztów,
 • prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji księgowej, prawnej i technicznej związanej
  z zarządzaną nieruchomością,
 • prowadzenie indywidualnych rozliczeń Współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych (indywidualne rozliczanie współwłaścicieli w tym VAT-7),
 • ubezpieczenie budynku,
 • regulowanie podatków i innych opłat publiczno – prawnych,
 • prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców,
 • przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością,
 • aktualizacja stawek za czynsz, gaz, energię elektryczną i cieplną oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych,
 • bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa,
 • wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych.
 • zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • negocjowanie w imieniu Właściciela optymalnych warunków dostawy mediów,
 • nadzór nad wykonaniem umów o dostarczanie mediów (woda, gaz, prąd),
 • opracowanie sposobu rozliczania dostawy mediów dla budynku,
 • rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody, CO, i innych oraz naliczanie zaliczek na kolejne okresy dla poszczególnych użytkowników lokali,
 • prowadzenie indywidualnego rozliczenia najemców.

 

 1. OBSŁUGA TECHNICZNA
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości
  jak również urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego,
 • bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń
  i urządzeń technicznych, które umożliwiają właściwe korzystanie z nieruchomości,
 • utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, w tym całodobowe pogotowie techniczne,
 • usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości,
 • zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości służącej do wspólnego użytkowania (winda, kotłownia, domofon, hydrofor itp.).
 • przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu
  o przewidywane środki finansowe Właściciela oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych,
 • wyłanianie wykonawców robót remontowych,
 • nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac,
 • odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych.

 

 1. OBSŁUGA NAJMU LOKALI W NIERUCHOMOŚCI
 • bieżąca analiza rynku,
 • poszukiwanie potencjalnych klientów oraz promowanie nieruchomości,
 • zwiększanie powierzchni najmu poprzez adaptowanie niezagospodarowanych powierzchni lub oferowanie zainteresowanym indywidualnej adaptacji,
 • prowadzenie i obsługa transakcji,
 • rozliczanie dostawy mediów dla poszczególnych najemców i wystawianie faktur za usługi,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonywania umów zawartych z najemcami,
 • utrzymywanie obiektu na poziomie zapewniającym przyjazne i komfortowe otoczenie skłaniające do wynajmu,
 • dobór odpowiednich najemców zapewniających płynność finansową i prestiż obiektu,
 • bieżąca weryfikacja płatności czynszów i windykacja należności, prowadzenie mediacji ugodowych,
 • informowanie Właściciela o pustostanach, wygaśnięciu umów najmu oraz przewidywanych okolicznościach wygaśnięcia umów najmu,
 • udzielanie Właścicielowi na żądanie informacji o nieruchomości i użytkownikach.

 

Wróć